KÜLDETÉSÜNK

Teljes személyiségünkkel azonosulunk a program alapelvével, kiindulási pontjaival, céljaival! Csak akkor vagyunk programunk megvalósítója, ha hittel cselekszünk, s benne teljes értékű tagként dolgozunk.

Mindenekelőtt megteremtjük a gyermekek boldog és biztonságos környezetét, mely harmonikusan szép és gondozott. Az ápoltság és a megkomponált környezet nemcsak a külvilágnak szól, hanem kifejezi belső igényességünket is.

Megkülönböztetett érzékenységgel foglalkozunk a szülőkkel. Személyes, meghitt kapcsolatot építünk ki velük. Azon dolgozunk, hogy a szülőknek minél többet mondjunk el gyermekükről.

Nevelésfilozófiánkat érvényesítjük: tudunk nevetni, felfedezni, csodálkozni! Ha mi képesek vagyunk erre, akkor képesek leszünk arra is, hogy a gyermekek személyiségét a humor, felfedezés és a művészet élményével gazdagítsuk.

A gyermekek a mi szeretetünkre, törődésünkre, megértésünkre és hiteles kommunikációnkra vágynak, amit mindenekfelett biztosítunk számukra. Amit nekünk a program kötelességként megszab, azt a gyermekeknek élményként, játékként közvetítjük. Ha erre gondolunk a nevelési folyamatban, akkor a gyermekeket eljuttatjuk az értékekkel való azonosulásig. Hirdetjük, cselekedjük a „Csak tiszta forrásból” elvet. Tudjuk, hogy a gyermekek ezen keresztül tanulják meg hazájukat szeretni, nemzeti értékeiket tisztelni!

JÖVŐKÉPÜNK

Olyan intézményben szeretnénk dolgozni, ahol:

 • továbbra is gyermekközpontú, a gyermekeket szerető, tisztelő, érdekeiket messzemenően figyelembe vevő minden dolgozó;
 • lehetőség nyílik arra, hogy a szakképzett pedagógusok tudásukat, tapasztalataikat bővíthetik továbbképzések elvégzésével;
 • az ambiciózus, kreatív, céltudatos vezetés még inkább elősegíti a korrekt kollegiális, egymás megbecsülésén alapuló munkakapcsolatot;
 • az információáramlás tisztasága és gyorsasága, illetve a kommunikációs csatornák nyitottsága, valamint a pontos, becsületes munkavégzés a megfelelő minőségi munkát támogatja;
 • az új óvoda megépítésével és a meglévő korszerűsítésével megteremthetjük az optimális, a gyermekek érdekeit szolgáló, balesetmentességet biztosító tárgyi feltételeket;
 • mindenki magáénak érzi a helyi nevelési programot, és programunk hozzájárul a magas szakmai színvonal megvalósításához;
 • az erkölcsi-szociális, az intellektuális és az esztétikai nevelés segíti a gyermeki személyiség optimális fejlődését;
 • a bátorító nevelés elveinek érvényesülésével a gyermekek magukévá teszik a felnőttek által közvetített értékeket;
 • a hagyományok ápolása színesíti az óvodai nevelőmunkát, a gyermekek nevelésébe értékeket épít,
 • a közvetlen és közvetett partnerekkel még szorosabb kapcsolatot tudunk kialakítani, és igényeiknek meg tudunk felelni;
 • a minőségbiztosítás rendszere kiépül és működik, és garanciája lesz a fent leírt feladatok és célok megvalósításának.

VEZETŐI SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Az óvodavezetés legfőbb feladatának a minőség iránti elkötelezettséget tartja. Kiemelt célunk az elégedettség biztosítása. Valamennyi munkatársunkban tudatosítjuk a közoktatásra vonatkozó jogszabályokat, a törvénybe foglalt jogokat és kötelességeket, a szakmai elvárások fontosságát.

A minőségi célok meghatározásának alapja a partnerek elvárása és elégedettsége. Biztosítjuk a szükséges erőforrásokat, és rendszeresen tartunk vizsgálatokat a célok megvalósítása érdekében.

A vezetés és a nevelőtestület a szervezet céljait lebontja az óvodapedagógusokra, a nevelőmunkát segítő dolgozókra és az egyéb dolgozókra, hogy valamennyien hozzájárulhassanak a célok eléréséhez. A nevelőtestületet bevonjuk a főbb célok meghatározásába és a döntéshozásba.

Segítjük a munkatársak képzését, önképzését, támogatjuk az innovációs folyamatokat, biztosítjuk a hatékony csoportmunka feltételeit, mérjük a munkatársak elégedettségét, elismerjük a hatékony, eredményes munkavégzést.

Mindezek eszközeként működtetjük az intézmény által kidolgozott partnerközpontú minőségirányítási rendszert, melynek alapdokumentuma az intézményi minőségirányítási program.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.